top of page

                                   尼泊爾劍球送暖行動

有位年青人pm我們說會去尼泊爾做探訪服務,他想我們提供劍球贊助給當地小朋友。我們馬上答應還幫他在協會募捐。大家都好有心,有人出錢、有人捐舊劍球。人間有愛,劍客有情。大家都為這個世界做點好事吧❤️

bottom of page